Domov

>

Prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK


V pálenici možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi (ďalej len “kvas”).
Výrobné obdobie na prevádzkovanie liehovaru je od 1. júla do 30. júna nasledujúceho rok

Začiatok prevádzkovania liehovaru v každom výrobnom období určuje prevádzkovateľ.

Pracovník liehovaru môže prijať kvas na spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa na výrobu ovocného destilátu.
V žiadosti pestovateľ uvedie :
a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska
b/ druh a množstvo odovzdaného kvasu
c/ dátum podania žiadosti

Pracovník liehovaru má v právomoci neprijať kvas v plechových, alebo poškodených nádobách a v iných obaloch, ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu ovocného destilátu pestovateľa, prípadne i kvalitu ovocného destilátu nasledujúceho pestovateľa (znehodnotiť technologické zariadenie pálenice). A taktiež je pracovník pálenice oprávnený neprijať kvas, ktorý je zamrznutý. Podobne pracovník liehovaru postupuje i pri zistení cudzích predmetov (kamene, tehla, kov a iné) v kvase, ktoré môžu poškodiť technologické zariadenie.

Pestovateľ je povinný priviezť na pálenie také množstvo kvasu, na akom bol vopred dohodnutý s prevádzkovateľom pálenice pri objednávaní termínu pálenia. Ak privezie menej kvasu (menej ako 100 l), prevádzkovateľ je oprávnený neprijať kvas na pálenie. Ak bude kvasu viac, prevádzkovateľ je povinný spracovať iba vopred dohodnuté množstvo kvasu, pretože by došlo k časovému predĺženiu pálenia, a tým k posunu pálenia ďalšieho pestovateľa. Ak sa nedohodnú na inom termíne spracovania zvyšného kvasu, kvas nebude spracovaný a pestovateľ si ho vezme domov. Pokiaľ tak neučiní, prevádzkovateľ pálenice je oprávnený po odchode pestovateľa z pálenice zlikvidovať ho vypustením do výpalkovej jamy.

Pestovateľ je povinný dostaviť sa na pálenie v dohodnutom termíne tak, aby v stanovený čas bol jeho kvas pripravený na pálenie. Ak pestovateľ nedodrží stanovený čas, pracovník liehovaru je oprávnený neprijať kvas k páleniu, pretože by tým došlo k časovému posunu pri nasledujúcich pestovateľoch.
Pestovateľ 3 – 4 dni pred stanoveným termínom pálenia telefonicky alebo osobne potvrdí platnosť termínu.

Počas výrobného procesu je zakázané zdržiavať sa v priestoroch liehovaru nepovolaným osobám. Taktiež je zakázané vodiť do liehovaru deti mladšie ako 15 rokov z dôvodu ublíženia na zdraví, prípadne poškodenia zariadenia.
Celý prevádzkový poriadok k nahliadnutiu je k dispozícii v priestoroch našej pálenice. Obsluha je povinná poriadok poskytnúť k nahliadnutiu.

Porušovanie tohto prevádzkovaného poriadku pestovateľmi a inými osobami, ktorí s zdržujú v pálenici, má za následok ich vykázanie z priestorov pálenice a jej okolia.

Liehovar nezodpovedá za prípadné škody a úrazy v prípade nedodržania uvedeného prevádzkového poriadku zo strany pestovateľa.

V Spišskej Belej 1.2.2018
Ing. Marek Olekšák
Prevádzkovateľ

sipka

ZAREZERVUJTE SI PÁLENIE UŽ DNES

Rezervácia